Wzór formularza odstąpienia od umowy. Załącznik nr 1.
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Przeczytaj: Szczegóły i warunki odstąpienia od umowy

Pobierz: Odstąpienie od umowy.docx
Pobierz: Odstąpienie od umowy.pdf

Adresat:

BUSINESS DREAMS Sp. z o.o.
ul. Sobieskiego 11E/6
40-082 Katowice

Adres zwrotu towaru:

Business Dreams Sp. z o.o.
Ul. Karola Olszewskiego 36,
32- 600 Oświęcim

Adres poczty elektronicznej: sklep@bogatyrentier.pl

  • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
  • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
  • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
  • Adres konsumenta(-ów)
  • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
  • Data

(*) Niepotrzebne skreślić.